ࡱ> orn_4Hbjbj4h>\>\)V V 80<Z! #%Z - !j v;gS *!0Z!&q&&, Z!&V T : NaYzen obce LIBXICE . 3/2015, kterm se stanovuje rozsah, zposob a lhoty odstraHovn zvad ve schodnosti chodnko a mstnch komunikac. Zastupitelstvo obce LibYice se dne 09. 11. 2015 usneslo podle ustanoven 27 odst. 6) zkona . 13/1997 Sb., o pozemnch komunikacch, ve znn pozdjach pYedpiso (zkon o PK), a v souladu s 11, odst. 1 a 102, odst. 2, psm. d) zkona . 128/2000 Sb., o obcch (obecn zYzen), ve znn pozdjach pYedpiso, vydat toto naYzen. l. 1 NaYzen stanovuje rozsah, zposob a lhoty odstraHovn zvad ve schodnosti chodnko (v . schodiae) a mstnch komunikac. Dle ustanoven 26 odst. 7) zkona o PK je zvadou ve schodnosti takov zmna ve schodnosti pozemn komunikace, kterou nemo~e chodec pYedvdat pYi pohybu pYizposobenm stavebnmu stavu a dopravn technickmu stavu a povtrnostnm situacm a jejich dosledkom. l. 2 Rozsah 1.Na projezdnch secch silnice II/308 se odstraHovn zvad ve schodnosti tk pYechodo pro chodce. OdstraHovn zvad ve schodnosti vtchto mstech se provd vaYi 2m pocel dlce pYechodu. 2.Mstn komunikaci na p. . 1211 (odbo ka na Lejaovku ze silnice smr LibYice Smr~ov) nebude obec vzimnm obdob dle ust. 27 odst. 5) zkona o pozemnch komunikacch udr~ovat, na co~ bude upozorHovat dopravn zna ka. 3.Zvady ve schodnosti na ostatnch mstnch komunikacch se odstraHuj vpruhu o aYce 4 m. 4. Zvady ve schodnosti chodnko (v . schodiae) vznikl zimn povtrnostn situac se odstraHuj vpruhu o min. aYce 1m 5. Zvady ve schodnosti na ostatnch mstnch komunikac se odstraHuj vpruhu o aYce 4 m. Zposob 1. OdstraHovn zvad ve schodnosti zposobenm povtrnostnmi situacemi a jejich dosledky na chodncch (v . schodiae) a mstnch komunikacch se provd: strojnm odhrnutm, ru nm odhozenm nebo smetenm, oakrabnm zmrazko posypem zdrsHujcm inertnm materilem, posypem chemickm rozmrazovacm materilem. 2. Na chodnky (v . schodiae) a mstn komunikace se pou~v zdrsHujc inertn materil. Kposypu je zakzno pou~vat akvru, popel, domovn odpad a jin materil, kter by zne iaeoval ~ivotn prostYed. 3.Nled a zbytkov vrstva snhu o tlouaece mena ne~ 3 cm, se odstraHuje posypem chemickho rozmrazovacho materilu. Chemickm rozmrazovacm materilem se smj sypat pouze takov plochy, ve kterch nejsou ulo~eny in~enrsk st (leda~e maj uzavYen kryt) a jsou oddleny od zelench ploch a pso pro stromy takovm zposobem, aby na n nemohl stkat slan roztok. Nled a kluzkost snhov vrstvy pYi ne innosti chemickho rozmrazovacho materilu se odstran posypem ze zdrsHujcho inertnho materilu. 4. Nen-li odhrnut snh ihned odv~en, zostv na chodnku podl obrubnku v co nejmena aYi, s ponechnm prochodo v mstech pYechodo pro chodce a nstupnch hran autobusovch zastvek. Snh z chodnko je zakzno mysln hrnout do projezdnho profilu vozo024:<FHJ" $ ıĞċu_L_:"h|=CJOJPJQJaJnHtH%hc5CJOJPJQJaJnHtH+h|=h|=5CJOJPJQJaJnHtH+h|=h}[5CJOJPJQJaJnHtH%hc5CJOJPJQJaJnHtH%h}[5CJOJPJQJaJnHtH%hK=5CJOJPJQJaJnHtH+h|=h|=5CJOJPJQJaJnHtHh}[hK=5mHnHtHu'jhK=hK=5UmHnHtHu24J" $ & dgd8m$$d@&a$gd8 dgd8 $a$gd|= $a$gd|= $da$gd|=$a$gdK=$ & ^ l @ IJĠĠĠĎĠxfĎQĠ(hDphDpCJOJPJQJaJnHtH"h7bCJOJPJQJaJnHtH+h|=h|=5CJOJPJQJaJnHtH"hDpCJOJPJQJaJnHtH"h|=CJOJPJQJaJnHtH"hcCJOJPJQJaJnHtH(h|=h|=CJOJPJQJaJnHtH"hK=CJOJPJQJaJnHtH(h|=h}[CJOJPJQJaJnHtHTd^`hlrrYC.(hoh_CJOJPJQJaJnHtH+h_B*CJOJPJQJaJnHphtH1hh_B*CJOJPJQJaJnHphtH"h 0CJOJPJQJaJnHtH"hY|_CJOJPJQJaJnHtH(h|=h|=CJOJPJQJaJnHtH(h|=h|=CJOJPJQJaJnHtH.h|=h|=56CJOJPJQJaJnHtH+h|=h|=5CJOJPJQJaJnHtH"h_CJOJPJQJaJnHtHb."f d^`gd8m$ ^gd8m$$@&^`a$gd8 dgdod^`gd8m$d^gd8m$$d@&^`a$gd8`bfl.6 "*\p^pE3^"hoCJOJPJQJaJnHtH1hulh+nB*CJOJPJQJaJnHphtH"h_CJOJPJQJaJnHtH(h|=h_CJOJPJQJaJnHtH"h+nCJOJPJQJaJnHtH(hch7bCJOJPJQJaJnHtH(hch|=CJOJPJQJaJnHtH(hch|=CJOJPJQJaJnHtH(hchK=CJOJPJQJaJnHtH(hch_CJOJPJQJaJnHtH \hlpz~*,PTܵs^sLs:s:s:"h|=CJOJPJQJaJnHtH"h7bCJOJPJQJaJnHtH(h|=h|=CJOJPJQJaJnHtH(h|=h|=CJOJPJQJaJnHtH.h|=h|=56CJOJPJQJaJnHtH(h_56CJOJPJQJaJnHtH(hohoCJOJPJQJaJnHtH"hoCJOJPJQJaJnHtH"h_CJOJPJQJaJnHtH"hulCJOJPJQJaJnHtH jp p*2H3J3L3ًygeP(h|=h8CJOJPJQJaJnHtHU"hK=CJOJPJQJaJnHtH"hCJOJPJQJaJnHtH(h|=h}[CJOJPJQJaJnHtH"h7bCJOJPJQJaJnHtH"hGDCJOJPJQJaJnHtH(h|=h|=CJOJPJQJaJnHtH"h|=CJOJPJQJaJnHtH(h|=h|=CJOJPJQJaJnHtH H3J3L3X3Z34445H66Z788^`gd8m$^`gd8$@&^`a$gd8 ^gd8m$^`gd8m$ d^`gd8m$vky, nesm bt zataraseny poklopy slou~c jako pYstupy k stm a zaYzenm ulo~enm pod povrchem chodnku. Odhrnut snh nesm zakrvat svisl dopravn zna en. Lhoty 1. OdstraHovn zvad ve schodnosti chodnko (v . schodiae) a mstnch komunikac a zposobench povtrnostnmi situacemi a jejich dosledky se provd vtomto poYad: I. poYad dole~itosti - mstn komunikace Mal Strana po cel dlce od nemovitosti .p. 75 po nemovitost .p. 47 po prav stran, pot nazpt po lev stran a~ po nemovitost .p. 117 a dle nazpt po prav stran po nemovitost .p. 76 - chodnk vedouc od nemovitosti .p. 62 (obecn Yad) ke stYedu obce u parkoviat, pYes parkoviat, chodnk pod hYbitovem od nemovitosti .p. 92 po nemovitost .p. 64, schodiat kzastvce autobusu, zastvka autobusu u kostela, pot chodnk od nemovitosti p. 105 po nemovitost .p. 69, dle od nemovitosti .p. 1 na zastvku Vravsk, po oto ce od nemovitosti p. 1 smrem na ernilov po lev stran na konec obce knemovitosti .p. 14, nazpt po prav stran od nemovitosti .p. 90 po nemovitost p 76. II. poYad dole~itosti - mstn komunikace od nemovitosti p. 116 po nemovitost .p. 39 a~ knapojen na Malou Stranu v etn pYilehlch chodnko od .p. 62 (obecn Yad) po nemovitost .p. 42 - silnice od nemovitosti .p. 67 knemovitosti .p. 123 - mstn komunikace spojujc Malou stranu shlavn silnic: - od nemovitosti p. 28 - od nemovitosti p. 24 - od nemovitosti p. 21 - chodnk vedouc od nemovitosti .p. 117 knemovitosti .p. 125 - chodnk vedouc od nemovitosti .p. 117 knemovitosti .p. 80 - chodnk vedouc od nemovitosti .p. 17 knemovitosti .p. 16 - chodnk vedouc od nemovitosti .p. 105 knemovitosti .p. 121 2. Vznikne-li zvada ve schodnosti chodnku a mstn komunikaci vdob od 21:00 hodin do 6:00 hodin, mus bt odstranna nebo zmrnna nejpozdji do 9:00 hodin rno, vznikne-li zvada ve schodnosti vdob od 6:00 hodin do 21:00 hodin, mus bt odstraHovna nebo zmrHovna prob~n, bez zbyte nch odklado. 3. Podle mo~nost vprobhu zimnho obdob a po jeho skon en, nejpozdji vaak do 30.04. nsledujcho roku, je nutn zajistit odstrann zdrsHujcho inertnho materilu zchodnko (v . schodiae a lvek) a mstnch komunikac. l. 3 1. Toto naYzen bylo vydno na zklad usnesen zastupitelstva Obce LibYice usnesenm . 14, bod 7, ze dne 09. 11. 2015 a nabv innosti dne 01. 12. 2015. _______________________ _______________________ Eva Hynkov, starostka Josef Zilvar, mstostarosta Vyhlaeno dne: 11. 11. 2015 Sejmuto dne: 30. 11. 2015 innosti nabv dne: 01. 12. 2015   PAGE \* MERGEFORMAT3 L3X3^3f3334444444565ӾӬӓӀjWB-B(h 0h;CJOJPJQJaJnHtH(h 0h 0CJOJPJQJaJnHtH%h|=>*CJOJPJQJaJnHtH+h|=h|=>*CJOJPJQJaJnHtH%h| >*CJOJPJQJaJnHtH1h7bh|=B*CJOJPJQJaJnHphp0tH"h7bCJOJPJQJaJnHtH(h|=h|=CJOJPJQJaJnHtH(h|=h|=CJOJPJQJaJnHtH.h|=h|=56CJOJPJQJaJnHtH655566666666667J7X7`7t7ܸʣxcQ?? @ @BBBDDd^gd8m$^`gd8m$xx[$\$^gd8 ^gd8m$4::::::::::::";l;p;;;;;X<Įs^I^I^IsI^7"hr @CJOJPJQJaJnHtH(h| h5,CJOJPJQJaJnHtH(h| h;CJOJPJQJaJnHtH"h}[CJOJPJQJaJnHtH%h|=>*CJOJPJQJaJnHtH+h|=h|=>*CJOJPJQJaJnHtH+ *h|=hK=CJOJPJQJaJnHtH(h$h;CJOJPJQJaJnHtH"hOCJOJPJQJaJnHtH(h$h$CJOJPJQJaJnHtHX<Z<^<b<<<<<<<H=L=P=R==========ʵʵܠ|jjjUjjC"h-CJOJPJQJaJnHtH(h| h(#CJOJPJQJaJnHtH"h(#CJOJPJQJaJnHtH"h| CJOJPJQJaJnHtH"hcCJOJPJQJaJnHtH(h| h5,CJOJPJQJaJnHtH(hy7h8CJOJPJQJaJnHtH"h8CJOJPJQJaJnHtH"h}[CJOJPJQJaJnHtH"h5,CJOJPJQJaJnHtH=>J>N>|>~>>>>?? ?P?R?T?V?X?|?~????벝ĝsasaL(hOhK=CJOJPJQJaJnHtH"hy7CJOJPJQJaJnHtH(hOh;CJOJPJQJaJnHtH(hOh(#CJOJPJQJaJnHtH(hOhOCJOJPJQJaJnHtH"h}[CJOJPJQJaJnHtH"h $6CJOJPJQJaJnHtH(hOhy7CJOJPJQJaJnHtH(hOh-CJOJPJQJaJnHtH???@@ @ @@f@j@@@@@,AAABBBBBBB÷uufWE"hcCJOJPJQJaJnHtHhGDh|=B*CJaJphhGDh!?B*CJaJphhenlB*CJaJphhB*CJaJphhGDhhB*CJaJphhvB*CJaJphhGDh!LB*CJaJphhGDB*CJaJph+ *h|=h}[CJOJPJQJaJnHtH"h8CJOJPJQJaJnHtH(hOh8CJOJPJQJaJnHtHBBBCzC|CCCCCCCCDDDDDDDDٲ٠ٲ||cQ?"h}[CJOJPJQJaJnHtH"h|=CJOJPJQJaJnHtH1hvh|=B*CJOJPJQJaJnHphp0tH"hvCJOJPJQJaJnHtH"hZ#YCJOJPJQJaJnHtH"henlCJOJPJQJaJnHtH"hCJOJPJQJaJnHtH(h|=h|=CJOJPJQJaJnHtH(h|=h|=CJOJPJQJaJnHtH"hGDCJOJPJQJaJnHtHDDDDDE(F*F,F.F0F2F4F6FF$ a$gd#o $ a$gd|= gd8 dgd8 ^`gd8m$@&gd8 $@&a$gd8d^gd8m$DDDDDBEzEEEEEEEEEF$F¬sasO=O+"hXCCJOJPJQJaJnHtH"hCJOJPJQJaJnHtH"hCJOJPJQJaJnHtH"h8CJOJPJQJaJnHtH"h#oCJOJPJQJaJnHtH"hGDCJOJPJQJaJnHtH(h|=h|=CJOJPJQJaJnHtH+h|=hI95CJOJPJQJaJnHtH%h|=5CJOJPJQJaJnHtH+h|=h|=5CJOJPJQJaJnHtH(h|=h8CJOJPJQJaJnHtH$F*F,F0F4F6FBFbFpFFFFFFFFF GGGGGG6GNGPGRGTGVGpGGGGGGGGGGGǵǎǎǎǎǎ|j뵎j|j|jj"h8CJOJPJQJaJnHtH"h}[CJOJPJQJaJnHtH"hI9CJOJPJQJaJnHtH(h|=h}[CJOJPJQJaJnHtH"hCJOJPJQJaJnHtH"h#oCJOJPJQJaJnHtH"h|=CJOJPJQJaJnHtH(h|=h|=CJOJPJQJaJnHtH'FGGGGGGPGRGTGVGGGGGGGGGGGGGG dgd|= $a$gd|= $ a$gd|=$ 7^7a$gd|=GGGGGGGGGGGG$H&H(H*H.H0H2H4HŸh]hXCmHnHuh#ojh#oUhjhU(h|=h|=CJOJPJQJaJnHtH"hXCCJOJPJQJaJnHtHGG,H.H0H2H4H dgd|=$a$21h:pK=. A!"#S$% )Ddg vA?LIBXICE-ZNObrzek 1LIBXICE-ZN"R(v3xv2f'D7F'v3xv2fJFIFC   C " }!1AQa"q2#BR$3br %&'()*456789:CDEFGHIJSTUVWXYZcdefghijstuvwxyz w!1AQaq"2B #3Rbr $4%&'()*56789:CDEFGHIJSTUVWXYZcdefghijstuvwxyz ?)W_e?u;o| x?&֮N#ӭZy S OB?_4XZ}rH?:?`ˬ3EƇ%_ڴk5!zi㣃UKW|b3&:X“Z#&%a@x' X3߿6' ; =ne׼y}M𭈲- +y+WБȯCS2_JY#E:n)juyPfQ2hcYIr XTq;__㦿Z?h xZl>/xOPF2 ΦeBO<KrW)}?|{B]q wǿ+M{'>/_&|/5E_MxۉS~^ FGyx$`988x{`8nkŞƔiNW\(*ceeNZ+n~g>YZ!M>xLg7~ j~ _aWiӂrfenoF T1/&4_| ;B2-֗>p".¾x 2H8ϤsczУ% >4u=j"wsWibӒǝ+^ootáϏQ7x;m5> x}xOX'nC#texʸc^|?f:y] uiTIQQi_~gV8ng߳@Go}krB(w2&F~|~.? eSĺyol/.'|U^M$EƉ$/w`K2^y?_*&j?=wmŸ3Dу d ԴoVw0Mųt4y!cjHcs.|r>x$D\/8C~#›Vt~E_8#Br ~gquxk/IJaVn(d:QMm=NIJNJ<9{ʹl:7u~HM?ZKZJMeY7ck>P/7,k7Լ?o^ꓠݟY-Sf@X%g;xo_x'K[($d%Xdsyg;)>!hC0;{= #_68"T OLks7q�XS֌J7q$+r{yr`ၝTm vzsX/^'k j Cb]2"w$<1_7e>E?xgB6ViB4{U #I3 ~ Ȟ,m/ ŌnmQty@ eS=u'g9kjQBtʥ’|E}->).o).(/+jǡWH~9GM/\|ooc2%DveG c/&;]6Io[;B$-ݎC"&J _w=fjNd5/n bwbI8ud9XLMg %~Jɭqc)O'SO%[/{/$[?AO b[VP>^}zFMJB #n<-oxGv̟5~_{KOGW\3kfSlzǃf>,OY/&?_Z 桯iZ?js%Ƒ,q\y֗ ʹcl(2jLoo?J?V8zixKwEᕈq> xJo 40ΟiM0jQis'z#y]HިO9HsA8^skμPANi*m&mk?Y e\]W4dB:IYYY7kt⟴>1u5=KF[U5rx /Wnicrk~YiK`gsifPI=$s_omq!UD*:IՍ5ҲrKV:ksl|g|#4A-i ZK52wz^"m7rw g1=R(?,zoŅY>e,@~%E}ˊQip|5Vh>|6uȭM4[BrebI1:DF Ia?iEo[Oq _X?~^qˆW&V^R盓ME}?>' YgMQvd}1c#G{g5Etkyck<}=+NX?؎fpOqXxi';) d_)RM)F)4Ϻό;^e+V|f,_^q~"֥}V\\xjZJ"[w9>`^&~nfvt׼n~o[PNОfra2 jsbg{YiӛKH; =^Be6֣,ŕs}#ܬ)vݴcşxP,;U͢cn޾KEDa jW1D8'<#jQpsE*8s5iͱXѧf8jŏ*7|:\څŨsMpPxaz7;/ -o>%x4f=2؏[++?cڊMKM?nO3,jN£m~0⇷5_E$ߴeC&K>L޸F9\4+8= +%4xggg-%ӴW-OqKH;LCMWo]-/R!xw7{zUl;;HB",*@*͵VY=v\fItRFIn>3jdUP/M]i-K"hm_p.mG-;Bz}?ƿ8Ƶ ۚESI_-vPu;m&+IDKLҖ+wDr|@4*5PDJM'޿|e_?˭C[E$]uORf Eq; /??gO߲1h}KmY2ßUك F݆İ[[ `+'e/ x^KKʖW#,h\_T3 Wm]Vu?we<5J2i.iSI?XOٿ?Tt?_" 7R?DO% ,j0?`*-bcӂ"(ϑӧJzWC~Kⷈ5/ j360%ܪ]va\'5O ֑ơpVy!#Eb8}p(I:SZ_5V+{ܿ;tI+s}k=*V -SI> W?Hٿa/'ÿב붺xu{{6O}s}(FJQړ{?xuB(줅e$b.??o_؋RsGV-Jwd<g}Mw #8]=C E8-4SG;Q42)1\ȥdN6S`5|4֯btK 5)feN1@pH d~_h/7Ï]Lthnc)[ .<idmVɑ035u.̡ I8ިX|=+-W4iTI%iKtWi||}LxDw Y =o.j¨K׌f+,,2xv~'> $ [hSO5q`ЩBDo]Qxs93jTêм[캟kq&??K?TҊse#ayW1ě.\dw2J@}F;VO*I;nL\4菓N^&4`++*m XעOsRz2*壄SoNOr^I5T/Q8&SFW\iSwII;vWJEw?$~~mzíuYb*1qH=kWA+e\% ;s&g{`W _m{|i|4I^8Ki d[ES,l:rwq?{Vi>uu֧va27|׎?kO>C?j*פ5#jH3]?Qh c2q+wzw^g]qy*6xq'^Y j]lg..tܯ7,/SKJt?_h3g~SM.U߱!Rb+>(#"('ƞ ~!xWP:Wkwe'Y[`AFx ]~!|<<[=Ư=߃$Y9=#ۂ5WRӭknṵCʁHVSq\X]/eY]n٣O.{,&dJ/xuMX~/aP߈5ֵ-iEE :}Ik('C]|q:%5߅w6I, 9L^k_/F-wK'ff2`Nk ƍYb#zzjkgY} .қm{JԭEU=jMgsGDVNQvOѯMT%(i~6Ua__JJ+[E#^7'%J*+XQXQ@Q@ s666666666vvvvvvvvv666666>6666666666666666666666666666666666666666666666666hH666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666662 0@P`p2( 0@P`p 0@P`p 0@P`p 0@P`p 0@P`p 0@P`p8XV~ 0@ 0@ 0@ 0@ 0@ 0@ 0@ 0@ 0@ 0@ 0@ 0@ 0@ 0@ OJPJQJ_HmHnHsHtHN`N [Normln dCJ_HaJmHsHtH JA J Standardn psmo odstavceZiZ 0Normln tabulka4 l4a 0k 0 0 Bez seznamu |R| |=0Zkladn text odsazen 2ddd[$\$CJOJPJQJ^JaJtHn/n |=0Zkladn text odsazen 2 CharCJOJPJQJ^JaJtHtt |= Odstavec se seznamemddd[$\$CJOJPJQJ^JaJtHD&!D |=0Zna ka pozn. pod aroun^@2n !LNormln (web)ddd[$\$!B*CJOJPJQJaJphOOOtH^/B^ ;Default 7$8$H$)B*CJOJQJ_HaJmHphsHtH6R6 #o0Zhlav p#</a< #o0 Zhlav Char CJaJtH 4 @r4 #o0Zpat p#:/: #o0 Zpat Char CJaJtH RR #o0 Text bubliny dCJOJQJ^JaJR/R #o0Text bubliny CharCJOJQJ^JaJtH PK![Content_Types].xmlN0EH-J@%ǎǢ|ș$زULTB l,3;rØJB+$G]7O٭Vs;"x&$k~:\x(q]b?;gюqjba3lcmʒ ̊߈+R!N"p9t.Ods+= 3Ăˁ1M5,vQ$"AbG,xPdgB(9R/UxJE`YKno IN'd.Z <'w?{1udX]DLz'?fsv tg?g_|w-vF:|H"̝Kȹ"X ׳xQ,=KKDf' 36M LX<gvXb®K p' wCsXbsؠyXpocnbuT87A!մ6H"FmfaԶ.>4pW j!?(C",qaʜsnzӾOL9C.;BmC?E&l}f!;Ǧ:F_@YuJ,K./`f`I+7<"K}CVAH}*X廓2~nSL.ZW0. tn/o^ -v]mޣݧҁXRCwaPڪW?Cw3Lbf R6NDa_v\ϸ3gj["g\p$%? kX^i:$LU jPI=C,$EC_jP˳'6]- Q `iA89rFt\EPb~,8!hN̅l])]tyy WRQh߲5C@dp4 VMr8HFNu4TEvM3F,O5V>Mmncw x?K}Q[OfPeXjv6j_BUۍ=: ftTVg 1‹\ ړ-p,roTPjWJ߮ھ_-r۩܁"¨/}xE):VoΌYTdꌥr8I`X@xsPK! ѐ'theme/theme/_rels/themeManager.xml.relsM 0wooӺ&݈Э5 6?$Q ,.aic21h:qm@RN;d`o7gK(M&$R(.1r'JЊT8V"AȻHu}|$b{P8g/]QAsم(#L[PK-![Content_Types].xmlPK-!֧6 0_rels/.relsPK-!kytheme/theme/themeManager.xmlPK-!6 theme/theme/theme1.xmlPK-! ѐ' theme/theme/_rels/themeManager.xml.relsPK] h (((+$ \L365t74:X<=?BD$FG4H%&')*+,-/028DFG4H(.13 "$+!8@0( B S ?jm jn@ D vz KO9=z~.g{y{Z\pp{{UUoopp  +,,||   RSggjlenv 0<>?M]_ax 72MW:=z2oXc9bb2oF.F.Pb#S72MIV^W^WXc9b#SW:=zE=Rz;| #oh-iYf* - 0@5 $6@69.8E=K=>!?r @=(AXCGD^MeFWZ#YG_Y|_+`enl+nDpv{,|6}[o[s;7bis|=5,)o!LIQ;O8c(#]_T<$ul2y7I9![&@( ppp2UnknownG*Ax Times New Roman5Symbol3. *Cx ArialI. ??Arial Unicode MS7.@Calibri9. ")Segoe UIA$BCambria Math"qB{;G;G JCB )CB )!S20zz3QHP $P|=2!xx David Maznek Eva HynkovOh+'0 8 D P \hpxDavid MaznekNormal Eva Hynkov32Microsoft Office Word@?@ABCDEFGHIKLMNOPQRSTUVWXYZ[\]_`abcdeghijklmpqtRoot Entry F{;gsData 5)1TableJ&WordDocument 4hSummaryInformation(^DocumentSummaryInformation8fMsoDataStoreh;gv;gXA0IBUSZZKBA==2h;gv;gItem PropertiesUCompObj {  F)Dokument aplikace Microsoft Word 97-2003 MSWordDocWord.Document.89q